Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)

Suport als CLSE i altres ens locals proveïdors d'acord amb el cens de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat/web/economieslocals).

Es preveuen ajuts a les estructures de personal tècnic, als serveis i les actuacions adreçades a emprenedors i empreses amb la finalitat de desvetllar vocacions empresarials, generar noves activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les existents, així com actuacions per promoure un entorn favorable a l'activitat empresarial.

Els serveis i les actuacions subvencionables seran serveis estables d'informació, consultes, tramitacions, assessorament, accions de sensibilització i formació, serveis d'allotjament, etc. (incloent-hi la promoció, la difusió i les eines i els recursos necessaris). Addicionalment, també seran subvencionables actuacions puntuals, com ara jornades o esdeveniments periòdics.

Es preveu que el recurs estigui disponible l'anualitat 2022 i que es convoqui cada dos anys.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
Puntuació màxima:
i. Nivell de compromís de l'ens amb les polítiques de suport a emprenedors i empreses. Es valora el plantejament estratègic del centre, dimensió del pressupost, importància dels
recursos propis en el finançament i dimensió de l'estructura de personal: [19,50 punts].
ii. Volum d'activitat del centre i usuaris atesos: [13,00 punts].
iii. Nivell d'eficiència. Es valora la productivitat del personal i l'eficiència: [6,5 punts].
iv. Projectes específics i oferta de serveis a l'emprenedoria i a l'empresa. Es valora la participació en projectes específics: Punt PAE, Cultura emprenedora i Accelera el creixement, i el nivell dels serveis: amplitud i coherència de la cartera, qualitat i sistemes de seguiment i avaluació: [26 punts].
Factors correctors, puntuació màxima:
v. Encaix i risc. Es valora l'encaix parcial en el Servei de Teixit Productiu: [-13 punts], i el risc d'incompliment: [-13 punts].
Vi. Nivell de coordinació territorial: [13 punts].
65
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
Actuacions:
i. Municipals o supramunicipals no coherents: [0 punts].
ii. Amb almenys 2 municipis: [6,67 punts].
iii. Amb almenys 3 municipis: [10 punts].
iv. Amb 5 municipis o que, amb menys, se superi en un 25% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades, potencials
emprenedors, etc.): [13,33 punts].
v. Amb 6 municipis o que, amb menys ens locals, se superi en un 50% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades,
potencials emprenedors, etc.). Actuacions comarcals que se sobreposin a altres d'igual objecte de municipis del territori. Actuacions de consorcis i mancomunitats amb objecte el
desenvolupament econòmic: [16,67 punts].
vi. D'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO. Actuacions comarcals que no se sobreposin a altres d'igual objecte en el territori: [20 punts].
En el Barcelonès, s'assigna la puntuació iv (13,33) a actuacions dels ens.
20
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
i. Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [3,00 punts].
ii. Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,75 punts].
iii. Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,75 punts].
iv. Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [6,75 punts].
v. Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [3,75 punts].
15

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-093, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-093-22.pdf

Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar el formulari d'actuació conjunta i una carta d'adhesió per a cada ens. Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359989674/Informacio_Execucio_Conjunta_Carta_adhesio.pdf

Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'àmbit territorial d'actuació del conjunt d'ens executors ha d'incloure una població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys igual o superior a 16.500 persones, i un nombre d'empreses igual o
superior a 2.250 per a comarques metropolitanes, i 11.250 persones i 975 empreses per a comarques no metropolitanes, segons padró continu INE, RGSS i RETA (excloent codi CCAE 46 i 47). En cas que
l'àmbit territorial correspongui, com a mínim, a tota la comarca no hi haurà un llindar mínim.
- L'estructura mínima equivalent serà d'un tècnic/a A1 o A2 a temps complet durant tot el període d'execució per cada ens executor dedicat/da exclusivament a la prestació de serveis adreçats a
persones emprenedores i/o empreses.
- Els centres locals de serveis a les empreses han d'estar catalogats en el cens de CLSE de l'any anterior al de la convocatòria.
- Import màxim d'ajut:
. 150.000 euros en cas de sol·licituds municipals (excepte per a la comarca del Barcelonès que serà de 250.000 euros).
. En cas de sol·licituds supramunicipals, quan la suma de la població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys i les empreses sigui: a) inferior a 50.000, serà de 300.000 euros, b) igual o superior a 50.000 i inferior a 100.000, serà de 350.000 euros i c) igual o superior a 100.000, serà de 450.000 euros.
- Cost mínim previst de l'actuació: 100.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-029-22.pdf
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2022 a 31/12/2023
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2022; segona, 02/01/2023 a 15/11/2023
Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024

Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22040