Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Relacions internacionals

Assessorament en projectes europeus

Assessorament tècnic als ens locals per afavorir la seva participació en projectes europeus.

Aquest assessorament pot ser per les diferents etapes del projecte:
- Cerca i encaix amb les linies de finançament disponibles.
- Preparació de la proposta.
- Suport a la cerca de socis i de partenariats.
- Gestió del projecte.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica de l'actuació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Abast del problema/necessitat o oportunitat que justifica la demanda [20 punts].
2. Qualitat de la sol·licitud en termes de descripció de l'actuació a realitzar i coherència amb el problema /necessitat o oportunitat [30 punts].
3. Viabilitat de prestació del producte sol·licitat [20 punts].
70
Solidesa de l'actuació en el reforç de les relacions internacionals de l'ens local
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. L'actuació s'emmarca en un pla d'internacionalització, un pla estratègic o en el pla de mandat de l'ens [15 punts]
2. Coherència i complementarietat de l'actuació amb altres iniciatives de caràcter internacional prèvies [15 punts]
30
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-195, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-195-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els ens sol·licitants han de concertar una reunió amb l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional abans de presentar la sol·licitud.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22025