Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Actuacions de seguretat viària urbana

Suport econòmic a l'execució d'actuacions amb la finalitat de millorar la seguretat viària i la pacificació del trànsit, sobre la base d'actuacions de manteniment o noves execucions d'elements reductors de la velocitat, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc. ). Seran elegibles actuacions amb una inversió inferior a 40.000 euros (IVA exclòs). Aquestes actuacions han de ser en Xarxa viària de titularitat municipal. Resten exclosos els camins municipals no urbans i les travesseres urbanes de titularitat d'una altra administració (Generalitat, Diputació de Barcelona, etc.). L'import màxim de la subvenció es de 10.000 Euros. En cas que l'import de l'actuació sigui inferior a 10.000 Euros, se subvencionarà el 100 % de l'actuació.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de maduresa de l'actuació
- Si la documentació és acceptable des del punt de vista de maduresa de l'actuació: [50 punts].
- Si han presentat documentació però és incompleta i l'actuació no està prou definida: [25 punts].
- Si no han presentat cap documentació: [0 punts].
50
Població
- Menys de 5.000 habitants: [30 punts]
- De 5.000 a 10.000 habitants: [20 punts]
- De 10.000 a 20.000 habitants: [10 punts]
30
Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de seguretat viària els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 20

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-178, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-178-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Les entitats municipals descentralitzades destinatàries han de tenir una població de fins a 20.000 habitants.

La quantitat màxima subvencionable per part de la Diputació de Barcelona és de 10.000 euros, IVA inclòs. L'import de l'actuació ha de ser inferior a 40.000 euros, IVA exclòs.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6.

Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf
Període d'execució i justificació: Diferida, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22010