Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals

Suport a les activitats dels arxius municipals adherits a la Central de Serveis Tècnics (CST) de la Xarxa d'Arxius Municipals, i impuls de projectes de cooperació entre arxius adherits i de projectes únics i innovadors.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'innovació, viabilitat i adequació tècnica de l'actuació
Valoració del nivell de desenvolupament de la proposta d'innovació:
- sense proposta: [0 punts].
- proposta poc desenvolupada: [5 punts].
- proposta bastant desenvolupada: [10 punts].
- bon desenvolupament de la proposta: [15 punts].

Valoració de la viabilitat:
- poc viable: [0 punts].
- projecte viable: [5 punts].

Valoració de l'adequació tècnica:
- poc adequada: [0 punts].
- bastant adequada: [3 punts].
- molt adequada: [5 punts].
25
Grau d'aprofitament i col·laboració amb ens adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals d'altres municipis
- Amb més de 2 ens adherits a la XAM: [20 punts].
- Amb 2 ens adherits a la XAM: [15 punts].
- Amb 1 ens adherit a la XAM: [10 punts].
20
Presentació d'un únic projecte 20
Es prioritzaran els municipis de fins a 20.000 habitants
- Propostes de municipis de menys de 20.000 habitants: [20 punts].
- Propostes de municipis amb població igual o superior a 20.000 habitants: [0 punts].
20
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
- Subvenció sol·licitada inferior al 20% del total del projecte: [15 punts].
- Subvenció sol·licitada entre el 20% i el 30 % del total del projecte: [10 punts].
- Subvenció sol·licitada entre el 31% i el 40 % del total del projecte: [5 punts].
- Subvenció sol·licitada superior al 40% del total del projecte: [0 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-074, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-074-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XAM l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.
Altres condicions: - Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural l'enquesta anual de la Central de Serveis Tècnics corresponent a l'any anterior de la convocatòria.
- Per a activitats que es realitzin conjuntament, caldrà presentar un únic justificant signat per tots els arxius que participen, així com el pressupost propi de l'activitat conjunta.
- Els municipis de fins a 20.000 habitants poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut sol·licitat.
- No seran despeses elegibles les relatives amb el manteniment i funcionament ordinari de l'arxiu.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Els municipis de més de 20.000 habitants.
Capítol 2.
Capítol 4.

- Els municipis de fins a 20.000 habitants poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut atorgat.
- No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari de l'arxiu.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-006-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22004