Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Operacions de tresoreria per a consells comarcals

L'objectiu del recurs és donar suport econòmic als consells comarcals de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per cobrir la insuficiència de recursos líquids disponibles i poder fer front a les seves despeses.

Si l'import total de les sol·licituds no exhaureixen l'import consignat, la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades. En cas que l'import sol·licitat superi l'import consignat, el repartiment es realitzarà d'acord amb els criteris de valoració.

Més informació: www.diba.cat/web/suportfin/operacions-de-tresoreria-per-a-consells-comarcals-2020


Destinataris:
Consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Si l'import total de les sol·licituds no exhaureixen l'import consignat la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades
Si l'import de les sol·licituds supera la dotació pressupostària de la convocatòria, el repartiment s'efectuarà d'acord amb el criteri següent:
- 40% en funció de la població
- 40% en funció del nombre de municipis
- 10% per l'extensió territorial de cada comarca
- 10% pel nombre d'entitats singulars de població.
100

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: 01/01/2021 a 31/12/2021.
Altres condicions d'execució i justificació: - Crèdit a retornar semestralment en un any.
- El període d'execució de l'01/01 a 31/12/2021 és una previsió que es concretarà en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Normativa aplicable:

  • Convocatòria específica de la línia de crèdit "Operacions de tresoreria per a consells comarcals".
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Operacions de tresoreria per a consells comarcals 2021
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/04/2021 a 30/04/2021
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel. 934 722 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21342