Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Programa de Crèdit Local

El Programa de Crèdit Local (PCL) té per objectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions, a través de la negociació conjunta dels préstecs sol·licitats pels diversos ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província davant una entitat de crèdit, amb la qual cosa s'obté una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès preferencial. La Diputació de Barcelona subvenciona una part dels interessos del préstec. La subvenció es lliura d'una sola vegada, un mes després de la signatura, i es destina exclusivament a l'amortització anticipada d'aquest.

Més informació a: www.diba.cat/web/suportfin/pc_default

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
www.diba.cat/web/suportfin/pc_default

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Normes de participació i documentació: www.diba.cat/web/suportfin/pc_default

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: Termini d'execució: Moment d'amortització del préstec.
Altres condicions d'execució i justificació: L'entitat financera emetrà la justificació de l'aplicació de la subvenció al principal del préstec dins del termini de tres mesos des de la signatura del conveni.

Normativa aplicable:

  • Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona (BOPB 27/12/2011).
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Programa de Crèdit Local 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 04/01/2021 a 05/11/2021
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel. 934 722 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21340