Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació
Innovació i governs digitals

Gestió del padró d'habitants

La Diputació de Barcelona duu a terme la gestió informatitzada del padró d'habitants dels municipis que ho sol·liciten i assumeix la relació i els intercanvis amb l'Institut Nacional d'Estadística.

En el marc d'aquest recurs, es faciliten les eines i la infraestructura necessàries per a gestionar el padró de manera informatitzada.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 30.000 habitants

Requisits de concessió:
Convocatòria per a municipis fins a 30.000 habitants
Signatura de conveni d'encomana de gestió
Adaptació al calendari de migració de les dades
La Diputació de Barcelona assumeix els intercanvis amb l'INE

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça: s.saom@diba.cat sempre abans de fer la petició del recurs.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb el padró municipal i altra normativa sectorial aplicable.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text ref
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb el padró municipal; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Reial decret 1690/1986, de 11 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals; Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Fins a 30.000 habitants.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Padró municipal d'habitants 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/01/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21332