Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Punts d'atenció a l'emprenedor

Els Punts PAE són oficines autoritzades pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que inicien la tramitació de constitució de determinades formes jurídiques com la Societat Limitada (SL), la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) i els Empresaris Individuals, de manera telemàtica (per mitjà del Document Únic Electrònic) i gratuïta. D'aquesta manera, per crear una empresa, un emprenedor/a només ha d'anar presencialment al punt PAE i, si s'escau, posteriorment al notari, evitant desplaçaments i evitant haver de complimentar múltiples formularis.
Per convertir-se en punt PAE els ens locals poden adherir-se al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Estar adherit al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Normativa aplicable:

  • Conveni signat entre la Diputació de Barcelona y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2021
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/01/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21330