Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Subvencions a fires, mostres, mercats i festivals de referència

Finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d'especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l'any 2021.
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i te una direcció artística professional.

La convocatòria està pendent d'aprovació i els criteris de valoració i la seva puntuació són provisionals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Volum de propostes artístiques
Dos criteris en funció de:
Si es tracta de Fires, Mostres o Mercats de referència:
- Entre 30 i 40 propostes: [5 punts].
- Entre 41 i 60 propostes: [10 punts].
- Entre 61 i 100 propostes: [20 punts].
- Més de 100 propostes: [25 punts].
Si es tracta de Festivals de referència:
- Entre 10 i 15 propostes: [5 punts].
- Entre 16 i 30 propostes: [10 punts].
- Entre 31 i 50 propostes: [15 punts].
- Entre 51 i 100 propostes: [20 punts].
- Més de 100 propostes: [25 punts].
40
Abast i impacte territorial
Dos criteris en funció de:
Si es tracta de Fires, Mostres o Mercats de referència:
- Inferiors a 8.000 assistents: [0 punts].
- Entre 8.000 i 15.000 assistents: [10 punts].
- Entre 15.001 i 35.000 assistents: [20 punts].
- Més de 35.000 assistents: [25 punts].
Si es tracta de Festivals de referència:
- Inferiors a 1.000 assistents: [0 punts].
- Entre 1.000 i 4.000 assistents: [5 punts].
- Entre 4.001 i 9.000 assistents: [10 punts].
- Entre 9.001 i 20.000 assistents: [15 punts].
- Entre 20.001 i 35.000 assistents: [20 punts].
- Més de 35.000 assistents: [25 punts].
40
Trajectòria de la fira
Dos criteris en funció de:
Si es tracta de Fires, Mostres o Mercats de referència:
- Entre 15 i 30 edicions: [5 punts].
- Més de 30 edicions: [10 punts].
Si es tracta de Festivals de referència:
- 5 edicions: [2 punts].
- Entre 6 i 10 edicions: [4 punts].
- Entre 11 i 15 edicions: [6 punts].
- Entre 16 i 20 edicions: [8 punts].
- Més de 20 edicions: [10 punts].
20

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local i que contingui un únic festival.
Altres condicions: Més informació i documentació de sol·licitud a: www.diba.cat/web/cultura/subvencions

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: Viatges, dietes, allotjaments i material fungible.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Període d'execució i justificació: 01/01/2021 a 31/12/2021.
Altres condicions d'execució i justificació: - Quan el projecte subvencionat es celebri o s'hagués previst celebrar entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2021, el període de justificació serà, com a màxim, el 30 d'octubre del 2021.
- Quan el projecte subvencionat es celebri o s'hagués previst celebrar entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2021, el període de justificació serà, com a màxim, el 31 de març del 2022.

Normativa aplicable:

  • Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017.Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Fires, mostres, mercats i festivals de referència 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 12/04/2021 a 04/05/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 683
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21308