Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Tallers adreçats a entitats i ciutadania per impulsar la cultura participativa

Tallers adreçats a entitats i ciutadania per impulsar la cultura participativa mitjançant activitats teòrico-pràctiques d'una durada no superior a 3 hores. Els àmbits sobre els que tractaran son: cultura participativa interna dels col·lectius i organitzacions, col·laboració i sinèrgies per al treball en xarxa, pràctiques de coproducció, participació en línia i mirada inclusiva en participació. S'ofereixen els tallers següents:

1. Accions per promoure la participació interna dels col·lectius i organitzacions
2. Eines de col·laboració per al treball en xarxa
3. Enxarxant-nos: Mapejant els actors del territori per crear sinèrgies en els nostres projectes
4. Kit d'eines i recursos en línia per a la participació interna
5. La mirada inclusiva en les pràctiques de participació de la ciutadania activa
6. El paper de la ciutadania en la coproducció de polítiques locals a partir d'exemples inspiradors.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Disposar d'un pla o projecte per a l'enfortiment i l'apoderament de la ciutadania (foment del teixit associatiu, altres col·lectius, ciutadania activa...)
Ordre d'arribada de les sol·licituds
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-208, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-208-21.pdf
Pla o projecte per l'enfortiment i l'apoderament de la ciutadania (foment del teixit associatiu, altres col·lectius, ciutadania activa...).
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local. Els consells comarcals i altres entitats supramunicipals en podran sol·licitar fins a un màxim de 2.
Altres condicions: - Els ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades hauran de fer la sol·licitud a través del seu Consell Comarcal.
- Els ens locals i supramunicipals que sol·licitin el recurs hauran de garantir un mínim de 10 persones inscrites a cada curs sol·licitat.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21295