Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Benestar emocional per a l'aprenentatge

Projecte adreçat a l'alumnat de 1r d'ESO amb l'objectiu d'aportar-los eines i recursos per a la millora del benestar emocional. S'enfoca fonamentalment a l'autoconeixement i respecte cap a un mateix i coneixement i respecte cap als altres. Tindrà una durada de 4 sessions d'1:30h amb l'alumnat i 2 sessions d'1:30h adreçades a famílies. Es realitzarà de gener a juny.
Aquest projecte inclou la participació del referent municipal en un grup de treball.

Consulteu la proposta amb detall a www.diba.cat/web/educacio/cataleg.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Cada sol·licitud ha d'incloure un formulari de dades tècniques.
Cada sol·licitud serà per a 1 centre educatiu i per a un màxim de 3 grups classe a primer d'ESO.
Designació d'una persona encarregada de la programació del projecte per part de l'ens local.
Compromís del centre educatiu.
Cada sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una carta de compromís signada per la direcció del centre educatiu. Podeu descarregar-vos el model a www.diba.cat/web/educacio/cataleg.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-212937-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-212937-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: 1 per ens
Altres condicions: - La sol·licitud serà per a 1 institut del municipi amb un màxim de 3 tres grups classe a primer de l'ESO.
- L'ens local es compromet a participar en el grup de treball d'aquesta temàtica.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: El projecte es durà a terme entre els mesos de gener i juny de 2025.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
    Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.
    Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.
    Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 01/07/2024 a 31/10/2024
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
212937