Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Suport en matèria urbanística

Suport divers en matèria urbanística, orientat a la millora de l'acció dels governs locals en l'exercici de les seves competències, tot vetllant per la qualitat tècnica i jurídica de les seves actuacions.
Inclou, per exemple:
- Estudis o treballs sectorials en matèria urbanística
- Urbanisme i salut: estudis de diagnosi i propostes
- Suport a la constitució del patrimoni públic de sòl i l'habitatge
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'urbanisme.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Vomplementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens local hagi presentat més d'una sol·licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat establert pel propi ens).
30
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat entre els recursos a invertir i el resultat assolible), cas de portar-se a terme.
30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc.
Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica corporativa, com ara:
- L'abast supralocal de l'actuació.
- El seu contingut innovador.
- La seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari.
- Altres variables que comportin atribuits de qualitat o valor afegit.
20
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb menor població (en un escalat en cinc trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol·licitada.
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-166, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-166-21.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens en aquest recurs.
Altres condicions: - La redacció d'estudis sectorials en matèria urbanística, amb vinculació directa a la redacció de figures de planejament o gestió, es condiciona al compromís explícit per part de l'ens beneficiari d'assumir, simultàniament o amb immediata continuïtat, la redacció i tramitació de l'instrument de planejament o gestió vinculat.
- L'assistència tècnica i jurídica en relació a expedients urbanístics no inclou la incoació i tramitació de l'expedient administratiu, ni l'autoria dels informes preceptius associats als referits expedients.
- En relació amb els estudis sectorials, en cas de concurrència del contingut de l'estudi amb l'àmbit d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà conjuntament el destí adequat de la sol·licitud.
- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens sol·licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
- Les actuacions de suport en matèria urbanística relatives a urbanitzacions amb dèficits urbanístics cal sol·licitar-les a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística;Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21290