Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Suport en el disseny i implantació de projectes de teletreball

S'ofereix assessorament als ens locals en la realització dels seus projectes de teletreball com a canvi de model organitzatiu per la prestació dels serveis. També donem suport a aquells ens locals que ja estiguin realitzant un projecte propi i vulguin validar o vulguin assessorament especialitzat en aspectes puntuals del seu projecte.

Adrecem el recurs als ajuntaments de municipis de més de 20 mil habitants.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Formació i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
· Existència d'un interlocutor operatiu clar a l'ens local: [10 punts]
· Existència de lideratge/implicació de l'equip de govern: [30 punts]
40
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
· Existència de partida pressupostària vinculada al projecte: [20 punts]
· Existència d'un suport tècnic en un dels sectors clau en el projecte organitzatiu, informàtic, jurídic: [10 punts]
· Existència d'un suport tècnic en més d'un dels sectors clau en el projecte organitzatiu, informàtic, jurídic: [20 punts]
40
Existència d'antecedents: es prioritzaran els ens locals que hagin implantat recursos tècnics sol·licitats i finalitzats anteriorment 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-186, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-186-21.pdf
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça: s.saom@diba.cat sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/07/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21288