Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals

Desenvolupament del Protocol General amb els consells comarcals relatiu als programes:

- Programa de suport a la cobertura mancomundada de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura/enginyeria.

- Programa de suport en l'àmbit de cobertura per les funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció, amb la cooperació i coordinació transversal de la Secretaria i la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. Aquest programa establirà el model, ja sigui propi, per delegació o mixt i es regularà àmpliament en els acords concrets en termes interadministratius, bo i avançant en paral·lel amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb els diferents municipis i amb els consells comarcals, els col·legis professionals respectius, etc.

Aquest suport es prestarà als consells comarcals, que s'hagin adherit al Protocol General de l'Àrea d'Innovació, Govern Local i Cohesió Territorial aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del 30 de juliol de 2020, per a prestar serveis d'assistència als municipis de fins a 5.000h de la seva demarcació territorial en les matèries objecte dels programes esmentats.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les normes de funcionament del Protocol General i els convenis específics amb cada Consell Comarcal signant, per la qual cosa si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.

Aquest recurs es dirigeix als consells comarcals que tenen en la seva demarcació 5 municipis de fins a 5.000 habitants, com a mínim.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Consells comarcals

Requisits de concessió:
Aprovació per part del Consell Comarcal de l'Adhesió al Protocol General aprovat per Diputació de Barcelona en Junta Govern en data 30 de juliol de 2020.
Aportar els recursos econòmics suficients i adequats d'acord amb les condicions de concertació.
Els llocs de treball creats han de ser de funcionaris interins o funcionaris de carrera per a prestar els serveis objecte del Protocol General a com a mínim 5 municipis de fins a 5.000h de la seva demarcació comarcal.
Manifestació per escrit de la voluntat de signar el conveni específic per al desenvolupament del Protocol General.
Decret de la Diputació de Barcelona aprovant l'adhesió al Protocol General.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per programa d'ajut econòmic.
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.arhsg@dica.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Finançament del cost fins a cobrir 100% de la despesa no finançada pel recurs econòmic de la Diputació de Barcelona

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.


S'estableixen dos trams en funció del número de municipis de fins a 5.000h:
Tram 1: consells comarcals amb entre 5 i 20 ajuntaments , 1 efectiu de cada 1E 1A 1S import màxim a subvencionar 65.000
Tram 2: consells comarcals amb entre 21 a 45 ajuntaments , 2 efectius de cada 2E 2A 2S import màxim a subvencionar 108.000

E= enginyer/a
A= arquitecte/a
S= funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Justificant de la despesa del capítol 1 vinculada a la contractació.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: 1.- Actes de la comissió del seguiment del conveni específic signat amb la Diputació de Barcelona.
2.- Justificant de la despesa del capítol 1 vinculada als llocs de treball objecte del programa on consti les obligacions reconegudes i el percentatge de jornada destinat a la prestació d'aquests serveis signat pel secretar-interventor del consell comarcal.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Funcions reservades a personal funcionari interí o de carrera marcades en la legislació vigent.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21285