Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Comerç i consum

Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals

Suport al desenvolupament d'actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial dels àmbits del comerç urbà, els mercats i les fires locals per fomentar el tractament integral de l'oferta comercial i de serveis dels municipis d'acord amb les característiques i les necessitats del territori i la seva demanda.

Criteris de distribució:

A) Poblacional (fins a 40 punts)

B) Estructura comercial (fins a 60 punts)
Mercats municipals (fins a 15 punts)
Establiments comercials (fins a 15 punts)
Mercats de venda no sedentària (fins a 15 punts)
Fires locals (fins a 15 punts)

Import mínim garantit : 1.500 euros

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: No es consideren elegibles les despeses de desplaçament; tiquets d'aparcament; premis i obsequis; despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet servir en les actuacions.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-026, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-026-21.pdf

Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 30/04/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Comerç

Tel. 934 049 116
gs.comerc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21284