Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Substitució de llumeneres contaminants

Suport econòmic a la substitució de llumeneres contaminants de VM i/o contaminats lumíniques encaminades a l'eliminació de les fonts de vapor de mercuri instal·lades als municipis de la demarcació així com també la reducció de la contaminació lluminosa provocada per llumeneres amb alts factors d'emissió de llum a l'hemisferi superior. Amb aquesta actuació es pretén incidir en el disseny de la instal·lació amb criteris per millorar la sensació i confort visual i fomentar també nivells d'il·luminació continguts. Amb aquests recurs es pretén:
- Eliminar les fonts de VM: actuar sobre els pocs punts de llum que actualment encara existeixen de vapor de mercuri en alguns municipis.
- Reduir les llumeneres contaminants lumíniques: actuar sobre les llumeneres amb un percentatge de flux a l'hemisferi superior de més del 5%.
- Fomentar nivells d'il·luminació continguts: actuar en punts de llum de zones amb una classe d'il·luminació inferior o igual a S1, fomentant especialment aquelles amb classe S3.
- Incidir en el disseny de la instal·lació: incentivar que qualsevol actuació en enllumenat vagi acompanyat d'un estudi lumínic realitzat amb un programa de simulació lumínica de manera que es garanteixi el compliment amb el Reglament d'eficiència energètica, assegurar una bona uniformitat en calçada així com també un bon repartiment de la llum en ambdues voreres.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Font de llum a substituir de Vapor de Mercuri (VM)
Per a la substitució de punts de llum existents de VM [30 punts].
Es puntuarà de forma proporcional al número de punts de llum amb aquestes característiques respecte el total.
30
Punts de llum contaminants lumínics
Per a la substitució de punts de llum existents amb fhs > 5% [15 punts].
S'entén que el fhs és >5% si la llumenera es correspon amb algun dels exemples de la Taula "fhs superior a 5%"
Es puntuarà de forma proporcional al número de punts de llum amb aquestes característiques respecte el total.
15
Punts de llum situats en classes S3 (7,5lux)
-Quan la situació del punt de llum a substituir es troba dins d'una classe d'il·luminació S3 segons la ITC-02 del RD 1890/2008 d'Eficiència energètica de l'enllumenat exterior [15 punts].
15
Nombre d'habitants de l'ens
- Menys de 1.000 habitants [30 punts]
- De 1.001 a 5.000 habitants [25 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [20 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants [15 punts]
- Més de 20.000 habitants [10 punts]
- Entitats municipals descentralitzades [15 punts]
30
Treball en xarxa
- Signataris del Pacte de les Alcaldies (abans novembre 2015) [4 punts]
- Signataris del Pacte de les Alcaldies (des de novembre de 2015)* [7 punts]
- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [3 punts]
* Si el municipi va renovar l'adhesió al Pacte dels alcaldes, només es comptabilitzen els punts de l'adhesió més recent.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 45
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-014, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-014-21.pdf
Memòria de la substitució que ha de contenir:
- Plànol indicant els punts de llum a substituir. Pot fer-se sobre qualsevol plànol base, ja sigui cartografia 1.000 o bé sobre una imatge del google maps.
- Fotografia diürna de la zona a actuar, on es vegi amb perspectiva el carrer i els punts de llum. En cas d'haver-hi més d'una zona, una fotografia per a cada una d'elles.
- Fotografia nocturna de la zona a actuar, des de la mateixa perspectiva on s'ha realitzat la foto diürna. En cas d'haver-hi més d'una zona, una fotografia per a cada una d'elles.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Les llumeneres a substituir han de ser de VM i/o tenir un fhs > 5% (per a determinar el FHS instal·lat de la llumenera s'utilitzarà la taula FHS superior a 5%)
- Les llumeneres a substituir han de projectar-se per a un nivell d'il·luminació igual o inferior a una classe S1, ME3C o CE3.
- La temperatura de color màxima de la font de llum a instal·lar serà de 3.000K, i en zones E1 serà PC-ambre.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-015, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-015-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21279