Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

Suport a un conjunt d'activitats catalogades que tenen per objectiu potenciar l'oferta de serveis a les empreses i les persones emprenedores:
- Sessions d'acompanyament per a persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial, amb una durada d'entre 2 i 8 hores
- Tallers de consolidació i creixement d'empreses, amb una durada d'entre 8 i 20 hores
- Sessions informatives per a persones emprenedores i empreses, amb una durada d'entre 1 i 5 hores
- Dinàmiques de "networking" per a persones emprenedores i empreses, amb una durada d'entre 2 i 5 hores.

Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Adequació de l'activitat amb l'oferta del Recull
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-089, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-089-21.pdf
Altres condicions: - L'import màxim d'ajut anual per ens local és de 15.000 euros.
- L'import màxim anual subvencionable per a una mateixa activitat, en el marc del conjunt de les diferents sol·licituds efectuades pels ens locals en relació a aquesta activitat, serà de 15.000,00 euros. Assolit aquest límit, tota sol·licitud posterior serà desestimada.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
En cas d'actuacions d'àmbit supramunicipal, el percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació serà del 10%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o empresa consultora que imparteix el taller, sessió o dinàmica.

Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21259