Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Salut pública

Protecció de la salut

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones pel que fa als riscos derivats de factors ambientals, del consum d'aliments i garantir el servei de salvament i socorrisme a les platges.

Donant suport al desenvolupament de projectes i activitats, de l'àmbit competencial i amb referència al marc normatiu, com ara els següents:
- Àmbit de sanitat ambiental: Control integral de plagues urbanes (desinsectació i desratització), excloent-ne els fitosanitaris (exemple: la processionària del pi). Per a la prevenció de la legionel·losi. Pel control del mosquit tigre. Pel control integral d'aus urbanes. Per la higiene i salubritat de les piscines.
- Àmbit de seguretat alimentària: per la vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris de comerç minorista i restauració, de la producció d'àmbit local, i del transport d'aliments dins del terme municipal, per a la implantació i verificació de sistemes d'autocontrol.
- Àmbit de seguretat i salubritat a les platges: per garantir el servei de salvament i socorrisme durant la temporada de bany.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
Descripció detallada dels criteris de valoració: www.diba.cat/documents/205293/345769279/Cat+2021-2023_promocio_salut_GSSPC.pdf
80
Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com més població, millor valoració
- Menor o igual a 1.000 habitants [10 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [12 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [14 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants [16 punts].
- De 50.001 a 75.000 habitants [18 punts].
- Més de 75.000 habitants [20 punts].
20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-063, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-063-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: L'import mínim de l'ajut serà de 2.000 euros o la quantitat sol·licitada per l'ens local, si és inferior.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per a municipis de 1.001 a 10.000 habitants: 25%. Per a municipis de més de 10.000 habitants: 50%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: l'àmbit de seguretat i salubritat a les platges
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-019, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-019-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya, Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21254