Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Governs digitals

Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses

Suport a activitats que tenen per objectiu impulsar l'ús del canal digital entre els col·lectius obligats a la relació telemàtica amb l'administració (entitats sense personalitat jurídica, empreses i col·lectius professionals d'obligada col·legiació)

Els tallers han de perseguir un dels següents objectius:
1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica
3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial
4. Ajudar a les entitats locals en la tramitació i justificació de subvencions
5. Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració
6. Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració
7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública

Els consells comarcals han de concentrar en les seves sol·licituds la demanda d'activitats que es realitzaran en els municipis de fins a 10.000 habitants de la seva demarcació.

Els tallers han de ser pràctics i han d'assegurar que, en finalitzar, els assistents disposen dels coneixements i capacitat tècnica per poder tramitar de forma telemàtica.

Tots els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a treballar amb els assistents els sistemes d'identificació i signatura al seu abast (certificat de representat legal, idCAT, o en tot cas, l'idCAT Mòbil)

Si l'ens sol·licitant de l'ajut disposa del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a informar als assistents sobre com utilitzar aquest servei.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 10.001 i 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Objectius del taller d'acord amb els objectius en aquest recurs
Import sol·licitat d'acord amb les condicions del recurs
Existència de recursos econòmics disponibles en fer la sol·licitud (s'atendran les peticions per ordre de petició)
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-177, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-177-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local, en la què haurà d'especificar el taller o tallers pels que es sol·licita el suport econòmic.
Altres condicions: - Les activitats poden ser presencials o telemàtiques.
- El consell comarcal ha de facilitar la realització d'activitats adreçades a tots els municipis de la seva demarcació.
- Tots els ens locals participants en les activitats hauran de fer accions de comunicació en el seu territori.
- El nombre mínim d'assistents per a què l'activitat pugui ser subvencionada serà de10 per taller.
- L'import subvencionable no pot superar el llindar de 100euros/hora de taller
- L'import subvencionable per ajuntament de 10.001 a 50.000 habitants, per consorcis o mancomunitats és de 1.500 euros
- L'import subvencionable per consell comarcal és el resultat de multiplicar el nombre total de municipis menors de 10.000 habitants de la seva demarcació per 150euros.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 1.500 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Còpia del material de suport al taller.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - Al final de cada activitat l'ens beneficiari enviarà als assistents un formulari electrònic proveït per Diputació que té per objectiu la valoració del taller.
- Els ens beneficiaris de la subvenció estan obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona.
- L'ens beneficiari està obligat a comunicar formalment a través de PMT la data, hora i lloc en què es realitzaran les activitats per tal de facilitar la seva difusió per part de la Diputació; així com les modificacions d'agenda que es produeixin.
- L'ens beneficiari local ha de vetllar perquè en tota la documentació que s'utilitzi i es lliuri als participants hi aparegui el logotip de la Diputació de Barcelona.
- La documentació lliurada als participants s'ha d'ajustar a la llicència Creative commons de Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Una còpia de d'aquesta documentació en format editable serà aportada en el moment de la justificació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
    Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
    Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Fins a 20.000 habitants
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/09/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21253