Fitxa del recurs

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Urbanisme i habitatge

Plans i programes de verificació d'activitats comunicades

Es dona suport a la redacció de plans d'inspecció i programes de verificació d'activitats comunicades, en el marc del control ex post que estableix de forma obligatòria la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

Els ajuntaments han de disposar de cens actualitzat i de l'aplicació informàtica GIA.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població
Gradació en funció de la població, amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants.
60
Situació socioeconòmica del municipi (nombre d'activitats i recursos tècnics)
Es prioritzen els municipis amb major nombre d'activitats, atès que la complexitat per a l'ajuntament és major. En el cas de manca de disponibilitat pressupostària per atendre tota la demanda es prioritzaran les sol·licituds dels ajuntaments que no hagin estat beneficiaris d'aquest recurs en exercicis anteriors.
30
Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària o tècnica
Es prioritzen els municipis amb sol.licituds reiterades no ateses en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària.
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-162, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-162-21.pdf
Altres condicions: Per a la redacció de plans i programes de verificació d'activitats comunicades, els ajuntaments han de disposar de cens actualitzat i de l'aplicació informàtica GIA.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Regul.i Prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21216