Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Plans d'educació per a la ciutadania global (ECG)

S'ofereix suport per a implementar les accions derivades d'una planificació de l'acció municipal o comarcal d'educació per a la ciutadania global, entesa com la promoció d'una ciutadania conscient, crítica i compromesa amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat.

Les propostes poden tractar diferents temàtiques (defensa dels drets humans, construcció de pau, desigualtats de gènere, models de producció i consum, crisi climàtica) però sempre des d'una dimensió que vagi més enllà de l'àmbit local i el connecti amb les desigualtats i interdependències globals/ internacionals. Les actuacions es desenvoluparan en un context marcat per la COVID 19 i els seus efectes. Buscaran donar resposta a les necessitats d'adaptació del context educatiu local tant pel que fa els formats i metodologies com els continguts a tractar, des de la perspectiva pròpia de l'educació per a la ciutadania global.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de la proposta
- Grau de claredat, concreció i coherència en la definició d'objectius i resultats [10 punts].
- Grau de coherència i claredat en la descripció de les activitats [15 punts].
- Es preveuen mecanismes de seguiment i avaluació [5 punts]
- Es preveuen elements de comunicació i extracció d'aprenentatge [5 punts]
- Es contemplen elements d'innovació [5 punts]
40
Grau de dotació i organització de recursos previstos
- Grau de detall i claredat del pressupost [5 punts].
- Grau de coherència entre els recursos pressupostats i les activitats descrites [15 punts].
- Adequació del recurs humà assignat per l'ajuntament [5 punts]
25
Grau de transversalitat i treball en xarxa
- Participen altres àrees de l'ajuntament [10 punts]
- Participen entitats de la societat civil o altres actors del municipi [10 punts]
20
Participació de l'ens local a l'Espai de Treball i Intercanvi dels Plans d'ECG (ETECG) 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-193, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-193-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local ha d'especificar a la sol·licitud si opta per un ajut d'execució anual o pluriennal, d'acord amb el calendari d'execució de l'actuació.
- Aquest ajut és incompatible amb la sol·licitud d'un ajut per a la modalitat de d'accions del recurs d'actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) excepte si l'acció es presenta de forma conjunta.
- No podran sol·licitar aquest ajut els ens locals als quals es va atorgar, en el marc del Cataleg XGL de l'any anterior, aquest mateix recurs amb caràcter pluriennal.
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no inclogui aquesta dimensió.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 30%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona no pot superar el 10% de l'import atorgat per la Diputació.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, accions de captació i/o recollida de fons i de materials. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just.

Import màxim d'ajut: 80.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-047, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-047-21.pdf

La justificació haurà d'anar acompanyada de material fotogràfic de les activitats realitzades i còpia dels materials que s'hagi editat o publicat en el marc de l'execució del Pla.
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: - Import màxim per any ajut: 40.000 euros.
- Import mínim per any: 15.000 euros.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21214