Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Igualtat i sostenibilitat social

Plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventut

Assessorament i acompanyament tècnic per a la planificació anual de les accions en joventut, tenint en compte els recursos i les prioritats de l'ens local. La finalitat del recurs és oferir, per a municipis de fins a 5.000 habitants, una proposat de pla d'actuacions adaptada a la realitat de l'ens.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
Recursos humans
-L'ens local ha de disposar d'un mínim d'una persona, a nivell tècnic o polític, coneixedora de la realitat juvenil del municipi i amb capacitat propositiva dins de l'ens local en el marc de l'elaboració d'un Pla d'actuació anual de les polítiques de joventut
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-131-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, incompatible amb el recurs de Catàleg "Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de Plans locals de joventut".

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21210