Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Plans d'acció internacional

Amb aquest recurs es vol donar suport a la planificació estratègica de l'acció internacional dels ens locals, amb l'objectiu d'impulsar polítiques locals de relacions internacionals integrals i sostenibles. Pot incloure:

- Elaboració de Plans estratègics d'acció internacional
- Avaluació dels plans.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de solidesa de l'actuació i coherència amb el marc estratègic del territori i, en particular, de la seva acció internacional
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Actuació emmarcada en els objectius del PAM i/o en els instruments de planificació estatègica de l'ens [10 punts].
2. Coherència de l'actuació en relació a la trajectòria de treball prèvia de l'ens en l'àmbit internacional [10 punts].
3. Alineament del pla amb les agendes europees i internacionals [10 punts].
30
Grau de qualitat tècnica del projecte
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Quina és la necessitat, oportunitat o problema a abordar? [10 punts].
2. Coherència entre les activitats a desenvolupar el calendari i els resultats esperats [20 punts].
3. Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació [10 punts].
40
Grau de lideratge polític de l'ens local en la definició i execució de l'actuació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Compromís polític, grau d'implicació Alcaldia/Gerència [5 punts].
2. Grau de transversalitat en la definició i execució de l'actuació [5 punts].
10
Grau de desenvolupament de mecanismes d'implicació de la societat civil i dels agents locals
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Agents locals, representants de la societat civil i ciutadania que s'ha previst implicar [5 punts].
2. Existència i/o creació d'espais de concertació (p.e. Consells de ciutat) que es preveuen mobilitzar durant l'execució de l'actuació [5 punts].
10
Absència de revocació parcial superior al 50% o renúncia en el mateix recurs en les 2 edicions anteriors (2019 i 2018) 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-192, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-192-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: El cost mínim previst de l'actuació és de 5.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per als ens locals amb població de mes de 10.000 habitants i fins 50.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: nomes s'acceptaran despeses derivades de la contractació externa per la realització del pla o per la seva avaluació

Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-046, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-046-21.pdf

S'haurà de lliurar una còpia del pla d'acció internacional o de l'avaluació del pla realitzat amb aquest recurs.
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2021; segona, 02/01/2022 a 15/11/2022
Justificació final: 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per a l'elaboració d'un Pla director de cooperació al desenvolupament, s'haurà de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració d'ambdós plans.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21209