Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Urbanisme i habitatge

Planificació de la intervenció en monuments

Pot incloure l'elaboració de:
- Plans directors per a monuments declarats bé cultural d'interès nacional (BCIN) i, per tant, protegits. Aquests plans identifiquen, valoren i programen les actuacions que cal dur a terme en un monument per garantir-ne la conservació i el bon ús
- Estudis previs per desenvolupar la planificació del programa de necessitats i usos, tenint en compte els antecedents històrics.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 30
Grau de vinculació de la demanda a altres accions o la seva transversalitat 20
Gravetat o urgència de la problemàtica 20
Que el monument sigui protegit
[Nivell de protecció de bé cultural d'interès nacional BCIN 10p] [Nivell de protecció de bé Cultural d'interès local BCIL 10p] [Nivell de protecció de bé de protecció urbanística o similar BPU o similar 5p]
10
Existència d'estudis previs
[Estudis històrics 5p] [Documentació planimètrica 5p] [Estudi fisico constructiu 5p] [Estudi estructural 5p] [Estudi geotècnic 5p] [Altres 5p] [fins un màxim de 20p]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-143, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-143-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local a triar entre els 4 recursos: Protecció del patrimoni arquitectònic, Recerca històricoarqueològica, Planificació de la intervenció en monuments i Projectes d'intervenció en monuments.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Documentació per a la justificació: Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni Arquitectònic Local

Tel. 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21204