Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Pla de seguretat local

La Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, estableix els principis bàsics d'organització i actuació en l'àmbit de la seguretat, i proposa l'elaboració i desenvolupament dels plans de seguretat local com el principal instrument estratègic per a la definició i la gestió de polítiques orientades a la millora de la seguretat pública. La finalitat del recurs és la redacció del Pla de seguretat local, d'acord amb la "Guia per a l'elaboració de plans locals de seguretat" de la Comissió de Policia de Catalunya del Departament d'Interior i fent servir les fitxes amb format estandarditzat per a l'elaboració d'aquests plans que es trobaran al web de l'extrapol.

El pla es podrà estructurar de la manera següent:
1. Fase de diagnosi de l'estat de la seguretat al municipi
2. Fase de definició d'objectius i disseny de les accions del pla. El pla s'estructurarà en cinc programes:
- Seguretat ciutadana
- Seguretat viària i mobilitat
- Protecció civil i emergències
- Qualitat de vida i civisme
- Gestió del sistema local de seguretat pública.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Increment del nombre d'accidents de trànsit, de les infraccions penals i administratives en els darrers dos anys.
- pel percentatge d'increment d'accidents de trànsit [25 punts].
- pel percentatge d'increment d'infraccions penals [25 punts].
- pel percentatge d'increment d'infraccions administratives [25 punts].
La subpuntuació de 25 punts cada supòsit es distribuirà d'acord amb els trams següents:
Increment inferior a 31%, 15 punts; increment del 31% fins al 60%, 20 punts; increment superior al 60% 25 punts.
75
Existència de serveis d'oci i, logístics, IES i esdeveniments en què participin un alt nombre de persones 20
Nombre d'establiments obligats a disposar de mesures de seguretat 5
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-199, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-199-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament.
Altres condicions: L'ajuntament ha de tenir cos de policia local i no ha de tenir Pla de seguretat local elaborat.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Cost màxim de l'actuació: 12.000 euros.
- Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost màxim total de l'actuació: per als municipis de 5.001 a 10.000 habitants, 20%; per als municipis de 10.001 a 20.000 habitants, 30%; per als municipis de 20.001 a 50.000 habitants, 50%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Pla local de seguretat elaborat segons la Guia del Pla de Seguretat Local, donant compliment al que s'estableix als articles 9,10 i 11 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d 'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, degudament supervisat pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i pel Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació.
A efectes de la justificació de l'ajuda econòmica no es tindran en compte els Plans de Seguretat Local que no hagin estat supervisats pel Departament d'Interior i pel Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i el Gabinet de Prevenció i Seguretat (GPS) de la Diputació de Barcelona són els encarregats de la direcció tècnica i de la supervisió de l'elaboració del Pla, alhora que presten l'assessorament que sigui necessari.
S'estableixen les condicions següents:
- En un termini màxim d'1 mes a comptar des de la concessió de l'ajut es convocarà una primera reunió entre l'ajuntament, el GPS i on s'explicarà com s'ha d'elaborar el Pla i es resoldran dubtes.
- Abans d'iniciar la diagnosi i un cop s'hagi adjudicat el contracte de redacció del Pla o es designi personal propi de l'ajuntament a aquest efecte, es convocarà una segona reunió per tal d'assessorar-los a la que assistiran aquests així com el personal de l'ajuntament i del GPS.
- Durant l'execució del Pla es mantindran reunions bimestrals amb l'ajuntament, el contractista i el GPS. D'aquestes reunions s'estendran actes per la persona que es designi com a secretari en aquestes reunions.
- Un cop el Pla de Seguretat estigui redactat l'ajuntament l'enviarà tant al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya com al GPS per a realitzar la darrera revisió i que d'acord amb la normativa d'aplicació es pugui elevar a la Junta Local de Seguretat per a la seva aprovació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya; Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gabinet Prevenció i Seguretat

Tel. 934 022 816
ds.suportcg@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21202