Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbà

Les rieres, torrents, barrancs (rambles, torrenteres, avencs etc.) són els cursos fluvials típics i formen la microestructura territorial de l'àmbit mediterrani. Estan molt presents en el sòl urbà i en els seus marges. Són espais que han estat intensament transformats les darreres dècades, sovint degradats i tenen un fort potencial per restaurar la qualitat ambiental, mitigar els efectes dels canvi climàtic i millorar les condicions de vida i de salut de ciutats i pobles. Són claus per a la gestió de riscos com els incendis forestals i les inundacions.

L'objectiu és la redacció de documents que permetin la presa de decisions sobre les actuacions que cal dur a terme per a la millora, regeneració i/o restauració dels cursos fluvials, marges de rius, torrents i rieres, en sòl urbà, amb un tractament sostenible econòmica i socialment a mig i llarg termini. Pot incloure:
- Estudis inundabilitat
- Plans directors de millora dels cursos fluvials
- Estudis de sistemes de drenatge urbà sostenible
- Projectes i altres.

Els Plans directors són eines per a la millora de la gestió i la restauració d'aquests espais. Poden incorporar estudis com els d'inundabilitat, inventaris de flora i fauna, patrimoni, activitats, etc., i la diagnosi amb identificació de necessitats i requeriments, propostes de millora, característiques tècniques, pla d'etapes d'inversió i propostes de gestió i manteniment.

És un recurs transversal que es presta en col·laboració amb les gerències de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitat i de Medi Ambient, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIGLocal.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.
El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50
Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Població
Menys de 1.000 habitants [10 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [3 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [0 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-142, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-142-21.pdf
En cas de sol·licitud de pla director cal tenir un estudi d'inundablilitat previ.En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis d'inundabilitat, estudis previs o memòries valorades existents, en cas de no disposar de cap d'aquests documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21188