Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Medi ambient

Millora de la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Les actuacions objecte de suport tenen com a objectius la reducció, reutilització i millora de la eficiència de l'ús dels recurs hídrics disponibles i reduir la despesa energètica associada al cicle de l'aigua.
S'hi troben actuacions de forma que queden cobertes les necessitats tant a curt termini dels ajuntaments com a mig i llarg termini amb la redacció dels projectes necessaris per a executar les obres necessàries pels propers anys. Entre altres:
- Redacció de projectes per la implantació, ampliació o millora de sistemes telemàtics en la gestió de la xarxa d'abastament .
- Redacció de projectes i foment de la reutilització d'aigües no convencionals (aigües grises, aigües de pluja, pous en desús...)
- Redacció de projectes i foment de l'estalvi d'aigua en equipaments municipals (edificis, poliesportius, piscines...)
- Foment de l'aplicació de sistemes telemàtics TIC de la xarxa d'abastament.
- Foment de l'aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja viaria

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
-Projecte innovador: ús de tecnologies smart per a la gestió de serveis municipals [15 punts]
-Impacte sobre la població [10 punts]
-Transferència de resultats mesurables i avaluables [10 punts]
-Viabilitat del projecte [15 punts]
-Estalvi en l'ús de recursos [10 punts]
60
Població
- Menys de 1.000 habitants [30 punts]
- de 1.001 a 5.000 habitants [20 punts]
- de 5.001 a 10.000 habitants[15 punts]
- de 10.001 a 20.000 [10 punts]
- més de 20.000 habitants [5 punts]

En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
30
Xarxes
Ens local on s'efectuï l'actuació integrant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat[5 punts]
Membre del cercle de comparació intermunicipal aigua[5 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Omplir una breu memòria amb els objectius del projecte i/o actuació a redactar de forma que sigui avaluable d'acord amb els criteris establerts.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-014, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-014-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Els beneficiaris d'aquest suport hauran de:
- Seguir els criteris que indiqui la Diputació de Barcelona
- Consultar a Diputació de Barcelona si tenen dubtes metodològics. Convidaran a Diputació de Barcelona a assistir a algunes de les reunions de seguiment que es puguin fer del projecte.
- Lliurar un resum de l'actuació recollint els resultats i la continuïtat
- Si del treball realitzat surten accions a fer caldrà lliurar un quadre de relació amb els ODS corresponents.
En cas que s'hagi redactat un projecte o un estudi cal adjuntar-ne una còpia en pdf.
En cas d'implementació d'alguna acció es considera una condició indispensable per a la justificació la presentació d'un parell de fotografies de l'actuació realitzada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21185