Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges

Consisteix a donar suport als municipis per instal·lar elements de protecció, amb efectivitat contrastada, per reduir els danys i conflictes causats pels mamífers salvatges. Els elements de protecció han de ser alguns dels proposats a la Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures (podeu descarrregar-vos el PDF a la Llibreria on-line de la Diputació de Barcelona) i han d'anar destinats a l'exclusió i l'expulsió de la fauna salvatge, com ara:

Medi urbà:
- Adaptació de mobiliari urbà
- Gestió de vegetació i zones verdes
- Reforç de tanques ja existents

Medi rural:
- Tancaments Perimetrals
- Dispositius acústics
- Dispositius olfactoris
- Tancats elèctrics
- Reforç de tanques ja existents.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració econòmica dels danys rurals
La valoració es farà mitjançant l'ordenació segons l'import dels danys causats que han de ser protegits. Començarà amb 50 punts la sol·licitud amb danys econòmicament més elevats i aniran descendint fins arribar a 1 punt les sol·licituds amb menys danys econòmics. En el cas que hi hagi més de 50 sol·licituds, es valorarà amb un punt totes les sol·licituds d'imports menors que la darrera de les 50 sol·licituds ordenades. Aquests danys han d'afectar a produccions agrícoles o ramaderes que tinguin difusió i participació en fires d'interès local.
50
Valoració econòmica dels danys urbans
La valoració es farà mitjançant l'ordenació segons l'import dels danys causats que han de ser protegits. Començarà amb 30 punts la sol·licitud amb danys econòmicament més elevats i aniran descendint fins arribar a 1 punt les sol·licituds amb menys danys econòmics. En el cas que hi hagi més de 30 sol·licituds, es valorarà amb un punt totes les sol·licituds d'imports menors que la darrera de les 30 sol·licituds ordenades. Aquests danys han de ser sobre mobiliari públic.
30
Densitat de presència de mamifers salvatges. S'avaluarà en funció de la densitat estimada del darrer Programa de Seguiment de Senglar a Catalunya 10
Els danys en zones rurals i urbanes de municipis inclosos al PEIN 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
- Document de compromís de l'ens sol·licitant en la promoció dels productes agroramaders a protegir de la fauna salvatge que permeti una valorització social de un producte local significatiu i diferenciat, mitjançant el compromís del destinatari final en la seva promoció en fires del municipi.
- Document de l'ens sol·licitant exposant i valorant documentalment (en suport gràfic, fotogràfic, esquemàtic i/o video) els danys causats.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Memòria valorada elaborada pels serveis tècnics municipals corresponents, amb la descripció detallada dels elements de protecció, característiques tècniques i de la instal·lació, i el pressupost.
- Les actuacions de protecció agrícola, forestal o de ramaderia extensiva han d'estar incloses en la zona rural del municipi sol·licitant.
- Els terrenys on tenen lloc les actuacions siguin de titularitat municipal o bé estiguin afectats a un ús públic (caldrà acreditar-ho mitjançant certificat del secretari municipal).

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Per als municipis de fins a 5.000 habitants se subvencionarà la totalitat del cost de la mesura.
- Per als municipis d'entre 5.001 i 10.000 habitants se subvencionarà el 80% del cost de la mesura.
- Per als municipis de més de 10.000 habitants se subvencionarà el 60% del cost de la mesura.
Resten exemps de l'obligació de cofinançament els municipis amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2.

Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Documentació gràfica dels treballs finalitzats.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21181