Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 Local

Suport en l'aplicació de la Guia per a la localització de l'Agenda 2030 al municipi o comarca. La guia és un document, elaborat per la Diputació de Barcelona, de suport a aquells ens locals que vulguin implementar l'Agenda 2030 i localitzar els ODS al seu territori de manera autònoma i necessitin un full de ruta sobre les fases i metodologia per dur-ho a terme. Inclou:

- Sessions d'acompanyament als ens locals per a l'aplicació de la Guia (en format presencial o virtual en funció del context del moment), en les que s'explicarà la metodologia que es presenta a la guia i es donaran orientacions per a aplicar-la i elaborar la pròpia Agenda 2030 local. Es programaran entre 3 i 5 sessions, en funció de la tipologia d'ens participants (grau de maduresa del projecte, mecanismes de treball transversal articulats a l'ens, lideratge del projecte, disponibilitat de recursos interns per a treballar de forma més autònoma, etc.). El nombre de sessions es predeterminaran a l'inici, quan es constitueixi el grup de treball. Les diferents sessions es programaran espaiades en el temps, per deixar un període de treball entre sessió i sessió perquè cada ens apliqui les fases de la guia corresponents i es puguin resoldre els dubtes o les dificultats a la propera sessió.

- Fòrum d'intercanvi d'experiències entre els ens locals que han participat a les sessions, per donar la possibilitat de seguir compartint dubtes i dificultats, així com èxits i recomanacions en l'aplicació de la guia a cada territori.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització per garantir la viabilitat de l'actuació
- Coordinació del projecte: Existència d'estructura i coordinador/a tècnic/a del projecte d'aplicació de la guia: [30 punts].
- Equip de treball: Caràcter transversal, amb la implicació de les àrees que tenen un paper clau en l'assoliment de l'Agenda 2030: [20 punts]. - Existència de mecanismes de treball transversal, comissions interdepartamentals, etc., ja instaurades a l'ens que podrien utilitzar-se en el procés d'aplicació de la guia: [10 punts].
60
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Grau d'implicació de l'equip de govern i directiu en l'impuls i el lideratge de l'elaboració de l'Agenda 2030 local: [30 punts].
- Explicitació dels mecanismes de seguiment de l'aplicació de la guia que es preveuen: [10 punts].
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-206, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-206-21.pdf
Qualsevol altra documentació que aporti informació complementària per a la valoració de la sol·licitud.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21162