Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Gestió dels cementiris municipals

Amb l'objectiu de millorar la gestió dels cementiris municipals, pot incloure l'elaboració de:
- Inventari de cementiris municipals: transformació dels llibres de registre del cementiri en una base de dades GESCEM, amb la identificació de cada unitat d'enterrament i la seva informació associada (difunts, titulars, concessions, etc.) i detecció de disfuncions. El programari per a la gestió posterior no s'inclou.
- Estudi de costos de manteniment de cementiris municipals: valoració del manteniment anual del cementiri (urbanització i obra civil del recinte, reparacions de posada a punt, despeses i consums, i neteja), revisió del compliment de la normativa vigent i anàlisi financera de les taxes.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabiltat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Valoració de la gravetat de la problemàtica 40
Població
Menys de 1.000 habitants: [20 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts]; de 5.001 a 20.000 habitants: [10 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-139, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-139-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local d'entre els recursos: Equipaments, Espai públic, Gestió de cementiris i Verd urbà.
Altres condicions: - Recurs exclussivament per a cementiris de propietat municipal o bé privats amb conveni de gestió a càrrec municipal
- Els municipis que presentin sol·licitud del treball d'inventari han d'haver comunicat la designació del Responsable de protecció de dades municipal a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i ho han de consignar al formulari adjunt.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 2/1998, de 3 d'abril, de policia sanitària mortuòria; Decret 297/1997 de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21153