Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Garantia del dret a l'alimentació

Suport tècnic en el disseny d'estratègies de garantia del dret a l'alimentació per a persones en situació de vulnerabilitat des d'una perspectiva integral i transversal, comptant amb altres àrees de treball a més dels serveis socials, com poden ser salut, educació, consum, promoció econòmica, comerç i medi ambient; així com entitats socials i/o societat civil organitzada.

El suport també s'ofereix per a la gestió, revisió i implementació de projectes i serveis d'alimentació específics, tant si aquests s'orienten a la donació en espècie (menjadors socials, càterings socials, centres de distribució d'aliments...); al treball comunitari (horts socials, cuines comunitàries...); a la prevenció del malbaratament alimentari; o a la creació d'ocupació.

El contingut de l'assessorament s'adequarà a la demanda concreta dels ens locals sol·licitants però, entre d'altres, podran tractar-se aspectes com per exemple:
- Detecció i definició de les necessitats alimentàries del territori.
- Diagnosis per a revisar o posar en marxa serveis, projectes o programes.
- Treball integral amb altres àrees i agents des de la perspectiva del dret a l'alimentació.
- Planificació dels serveis, projectes o programes.
- Innovació social en projectes d'atenció a l'alimentació.
- Elements d'organització dels serveis i/o projectes (criteris d'accés, reglaments de funcionament, protocols de derivació i coordinació, indicadors d'avaluació i impacte, optimització de recursos, logística, etc.).
- Elements de dignificació i equitat del serveis i/o projectes
- Treball social i comunitari al voltant de l'alimentació.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al projecte: [30 punts]
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 29 h mensuals al projecte: [20 punts]
-L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 29 h mensuals al projecte: [10 punts]
-Menys de 10 hores: [0 punts]
30
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals
-No han rebut assistència en projectes similars en els 5 anys anteriors: [30 punts]
-No han rebut assistència en projectes similars en els 3 anys anteriors: [20 punts]
-No han rebut assistència en els 2 anys anteriors: [5 punts]
30
Treball en xarxa amb altres actors
-Hi participen com a mínim 3 agents diferents de l'ens local (departaments municipals i entitats socials): [30 punts]
-Hi participen 2 agents diferents de l'ens local: [20 punts]
-Hi participa 1 sol agent de l'ens local: [10 punts]
30
Existència de documentació tècnica sobre la matèria
-Si tenen documentació: [10 punts]
-Si no tenen documentació: [0 punts]
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-029-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21150