Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible

Suport econòmic a projectes que permetin mantenir, ampliar i millorar l'oferta d'habitatge de lloguer assequible al municipi per aquells ens locals que tinguin conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social, i/o per encàrrec de gestió de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) -funcions de gestió d'activitats i serveis per l'ens-, des d'on s'estiguin realitzant accions per al foment del lloguer assequible, i estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Local d'Habitatge (XSLH) de Diputació de Barcelona.

Hi poden concórrer projectes que contribueixin a la captació de nous habitatges, la creació o enfortiment de programes de mediació (borses), de programes de mobilització o gestió d'habitatges amb finalitats socials impulsats des dels serveis municipals d'habitatge, facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a evitar-ne la pèrdua, facilitar l'augment de la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer assequible.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

L'ajut es calcula multiplicant el total de l'aportació anual per un coeficient d'actuacions practicades, on el total de l'aportació anual es composa de:
a) L'aportació anual base s'estableix segons el tram poblacional de l'ens destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la població dels municipis de la seva àrea d'influència.
b) L'aportació anual variable es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio de:
- Estructura. Integritat de prestació de serveis d'habitatge, segons es disposi, en conveni amb l'AHC, d'OLH i/o Borsa de lloguer.
- Borses d'habitatge. Habitatges gestionats en relació a la mitjana ponderada del total d'habitatges gestionats a les Borses de Mediació de Lloguer Social (BMLLS).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-041, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-041-21.pdf

Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 30/04/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Programa de treball del fons de prestació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21149