Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants

Fomentar les activitats d'àmbit europeu i internacional impulsades pels ens locals de fins a 10.000 habitants.

Pot incloure:
- Suport a l'establiment o enfortiment d'agermanaments/relacions bilaterals entre territoris
- Assessorament per a la concepció, presentació i gestió de projectes europeus i internacionals (cerca de socis,cerca de fonts de finançament, preparació de la proposta, avaluació d'impacte etc.)
- Accions de sensibilització, informació i formació sobre temes d'àmbit europeu i internacional
- Intercanvi de bones pràctiques d'altres països en la gestió de la Covid 19 a nivell local

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Abast del problema, nececessitat o oportunitat que justifica l'actuació [25 punts].
2. Coherència entre les activitats, la necessitat/oportunitat , el calendari i els resultats [30 punts].
3. Coherència entre la dimensió i conceptes del pressupost amb la dimensió i el tipus d'activitats previstes [15 punts].
70
Solidesa de l'actuació en termes d'impacte en el territori i en la ciutadania
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Grau d'implicació d'agents locals del territori i de representants de la societat civil i la ciutadania en l'actuació sol·licitada [10 punts].
2. Impacte esperat en el curt i mitjà termini en el reforç de les relacions europees i/o internacionals de l'ens local i el territori [10 punts].
20
Absència de revocació parcial superior al 50% o renúncia en el mateix recurs en les 2 edicions anteriors (2019 i 2018) 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-190, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-190-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Cost minim previst de l'actuació 3.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2.


El 30% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments europeus i internacionals (allotjament, transport, dietes i obsequis protocolaris), sempre que estiguin vinculades a les actuacions.
Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21 A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-045, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-045-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21148