Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS

Suport econòmic als ens locals que desenvolupin un projecte singular per a la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al seu territori a través de les polítiques locals, que fomenti l'alineament de les estratègiques locals amb els reptes globals acordats en el marc de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Seran objecte de finançament els projectes estratègics locals amb capacitat transformadora dins l'administració pública, que siguin innovadors en el marc de l'actuació municipal i que des de l'actuació local pretenguin donar resposta als reptes globals que marca l'Agenda 2030 a través dels ODS. L'objectiu és promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i co-creadores de valor públic que integrin els principis i els objectius de l'Agenda 2030.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i innovació
- Coherència de la proposta amb l'objectiu del recurs: [20 punts].
- Coherència del calendari proposat d'acord amb les diferents fases d'execució: [10 punts].
- Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació: [5 punts].
35
Grau de transversalitat a nivell d'implicació àrees municipals i altres agents locals del territori
- Caràcter transversal, àrees municipals implicades: [15 punts].
- Grau d'implicació d'agents locals (entitats, empreses, ciutadania, etc.): [10 punts].
25
Grau de lideratge polític de l'ens local en la definició i execució de l'actuació
- Grau d'implicació de l'Alcaldia/Gerència: [15 punts].
- Coherència amb documents estratègics locals (PAM, Plans estratègics, etc.): [5 punts].
20
Accions prèvies en relació amb els ODS
- Actuacions realitzades en matèria de gestió responsable i sostenibilitat: [5 punts].
- Actuacions realitzades en matèria d'alineament amb els ODS (per exemple, diagnosi; planificació): [5 punts].
- El projecte incorpora la realització d'activitats formatives, de sensibilització a nivell intern o de la ciutadania: [10 punts].
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Qualsevol altra documentació que aporti informació complementària per a la valoració de la sol·licitud.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: No haver sol·licitat, per al mateix període, el recurs "Alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments, participació en fires sectorials i missions empresarials.


Fins al 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament, transport i dietes).
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

L'ens ha de lliurar una còpia del document d'alineament del Pla de mandat (línies estratègiques) o un informe de l'actuació executada a través d'aquest recurs.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per impulsar altres actuacions vinculades a la localització de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i/o plans estratègics, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració de les actuacions previstes en aquest recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21146