Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes

Suport econòmic als projectes, programes i serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves fases: prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació. El recurs inclou:
- Projectes específics de detecció, sensibilització, prevenció, atenció, recuperació i reparació.
- Elaboració i/o implementació de diferents tipologies de protocols per a l'abordatge de les violències masclistes
- Accions i/o projectes per a l'abordatge de les violències lgtbifòbiques
- Suport jurídic
- Suport psicològic
- Suport en atenció social
- Suport als serveis d'atenció a les violències masclistes

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població 60
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i claretat expositiva
1) Concepció i desenvolupament tècnic, màxim 10 punts, a raó de:
- Desenvolupament de la proposta: 0/2/5 punts
- Claredat en la definició dels objectius: 0/2/5 punts

2) Metodologia (innovació, transversalitat, interseccionalitat), màxim 20 punts, a raó de:
- Innovació i transferibilitat: 0/2/5 punts
- Aplicació de noves metodologies, solucions tècniques i organitzatives: 0/2/5 punts
- Iniciativa que pot ser desenvolupada per altres ens locals: 0/2/5 punts
- Implicació d'altres àrees/serveis/agents territorials: 0/2/5 punts.

3) Seguiment i avaluació, màxim 10 punts, a raó de:
- Definició de la forma de gestió: 0/2/5 punts
- Definició de metodologies de seguiment i avaluació: 0/2/5 punts.
40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf

Es pot requerir documentació complementària a la memòria de justificació en cas que es consideri necessari.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: A la memòria de justificació, a l'apartat `Avaluació de l'actuació, impacte i resultats', especifiqueu les dades següents:
- Disposeu d'un servei d'informació i atenció a les dones? (Si/no).
- Nombre de dones ateses al 2020 i nombre d'atencions realitzades.
- Dades d'atenció psicològica, jurídica i a fills/es.
- Nombre de derivacions al Servei d'intervenció especialitzada (SIE).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21144