Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

El recurs vol facilitar la disponibilitat de personal tècnic competent en matèria d'activitats regulades, així com el compliment i gestió per part dels ens locals de les obligacions establertes a la normativa com són les actuacions de control ex post de les activitats subjectes a comunicació prèvia i/o declaració responsable.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin més població 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-158, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-158-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ajut econòmic s'ha de destinar a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- L'import de l'ajut és de 1.500,00 euros. En el cas de disponibilitat pressupostària, aquest import es podrà incrementar fins a un màxim de 8.000 euros i es prioritzaran els municipis de més població.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats, com ara, informes, verificacions i inspeccions.
- Serveis tècnics externs: contractació externa d'entitats col·laboradores de l'Administració o personal tècnic qualificat per a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- Personal tècnic d'altres administracions que realitzi actuacions de gestió i control d'activitats.
Import màxim d'ajut: 8.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-040, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-040-21.pdf

Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de la Diputació de Barcelona.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21138