Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Finançament del servei de protecció civil

El recurs vol facilitar la disponibilitat de personal tècnic competent en matèria de protecció civil, així com el compliment i gestió per part dels ens locals de les obligacions establertes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i normativa de desenvolupament, com ara la redacció, revisió o implantació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM (document únic de protecció civil municipal).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels de població entre 20.000 i 50.000 habitants
Es prioritzen els municipis que d'acord amb l'article 67 c) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya han de prestar el servei de protecció civil com a servei mínim obligatori.
100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-157, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-157-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Ajuntaments: Aquest ajut es pot destinar a la redacció, revisió i homologació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM o a l'adquisició de recursos per fer front a la gestió d'emergències. L'import de l'ajut econòmic als municipis és de 1.500 euros. Aquest import es podrà incrementar proporcionalment fins a un màxim de 8.000 euros i es prioritzaran els municipis de població superior a 20.000 habitants.
- Consells comarcals: Només poden concórrer si disposen de Pla d'assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil homologat en el moment de la sol·licitud. Aquest ajut es pot destinar a la redacció, revisió i homologació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM dels municipis de la seva demarcació. No es poden justificar despeses d'inversió. L'import màxim per als consells comarcals és de 8.000 euros i es prioritzarà els de major població.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 2. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 4. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Import màxim d'ajut: 8.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-039, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-039-21.pdf

Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta; Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Regul.i Prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21137