Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Exposicions itinerants

Aquest suport als museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML) té per objectiu contribuir a incrementar, potenciar i millorar la seva programació. Aquestes exposicions temporals de qualitat estan destinades a fomentar la cooperació cultural amb el territori i acostar l'oferta expositiva a una diversitat de públics.
Es poden consultar les diferens exposicions en oferta, així com el contingut i els serveis al visitant a www.diba.cat/es/web/opc/exposicions. Amb la presentació de la sol·licitud, s'haurà de dir la sala on s'exhibirà la mostra i les seves dates d'entrada i sortida del museu.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Requisits de concessió:
Museu adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML)
Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el qüestionari de l'any 2019 del Cercle de comparació intermunicipal dels museus locals
Complir els requeriments que és detallen al plec de condicions tècniques de l'exposició sol·licitada
Assumir part de les despeses per itinerància a càrrec de l'ajuntament
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: La sol·licitud s'ha de lliurar, com a mínim, 2 mesos abans de la data prevista per a l'entrada de l'exposició en el museu, tret de casos excepcionals per motius sobrevinguts que seran valorats per la unitat prestadora.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de cofinançament, si escau, s'establirà per cada exposició.Trobareu la informació detallada a: www.diba.cat/web/opc/exposicions_itinerants_ens_locals. En cas que, les mesures decretades per les autoritats competents en relació amb la COVID-19, a l'inici de la itinerància en un municipi l'exposició no pugui obrir al públic i l'obliguin a tancar durant la totalitat o la pràctica totalitat del calendari previst, el cost d'aquella itinerància serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Altres condicions d'execució i justificació: - Recull de les dades de públic assistent a l'exposició.
- Informe de conformitat amb l'assistència prestada.
- L'execució serà al llarg del 2021 i/o 2022.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21131