Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Estudis i projectes de vialitat municipal

Aquest recurs té per objectiu la redacció de documents tècnics de vialitat municipal en diversos àmbits:

- Estudis i projectes de millora de camins, que inclou la definició d'obres d'arranjament i millora de camins i vials municipals per optimitzar-ne les seves condicions d'ús. Queden exclosos inventaris i plans de gestió (veieu el recurs tècnic "Camins municipals").
- Estudis i projectes d'estabilització de talussos i estructures de contenció del terreny que presentin patologies, situacions d'inestabilitat o perill d'enfondrament, o que generin una gran despesa de manteniment
- Estudis i projectes de manteniment de ponts municipals, amb la definició i valoració de les alternatives per a la seva reparació o millora, així com de les obres necessàries per a la seva conservació i manteniment
- Inventaris i plans de manteniment de ponts municipals

En la sol·licitud assenyaleu la prioritat, 1 o 2, d'acord amb el que especifica a les condicions de concertació.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Ordre de prioritat de l'ens
La prioritat 1 obtindrà 50 punts; la prioritat 2 obtindrà 0 punts.
50
Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica
- Situacions de gravetat i urgència alta [20 punts]
- Situacions de gravetat i urgència mitja [10 punts]
- Situacions de gravetat i urgència baixa [0 punts]
20
Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta proposada
- Grau de maduresa, vialitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta alta [20 punts]
- Grau de maduresa, vialitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta mitja [10 punts]
- Grau de maduresa, vialitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta baixa [0 punts]
20
Població
- Menys de 10.000 habitants [10 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants [5 punts].
- Més de 20.000 habitants [0 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-170, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-170-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat", "Camins municipals" i "Estudis i projectes de vialitat municipal"
Altres condicions: - En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.
- Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 15%
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 30%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 50%
- més de 50.000 habitants: 70%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21125