Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius

S'ofereix l'elaboració de:
- Pla d'estalvi energètic: estudi bàsic que analitza i caracteritza els consums energètics d'un equipament esportiu amb la finalitat d'avaluar el nivell d'eficiència energètica i identificar mesures que contribueixin a l'optimització de consums amb un retorn de la inversió menor a 10 anys.
- Auditoria energètica: estudi que configura un conjunt d'inspeccions i anàlisis sistemàtiques de l'ús i el consum d'energia i aigua en un equipament esportiu amb la finalitat d'identificar i informar sobre els fluxos d'energia i sobre les mesures d'estalvi en l'ús dels recursos. S'inclou una diagnosi energètica de les instal·lacions tècniques i de l'envolupant (façanes, cobertes, tancaments, etc.)

En ambdós estudis s'inclou la certificació energètica corresponent, en cas de no disposar-ne i de ser obligatòria segons la normativa vigent.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant sol·licitat s'assigna una puntuació prioritzant en funció dels possibles estalvis potencials:
- Fins a 1.000 habitants fins a [5 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants fins a [40 punts].
- Més de 75.000 fins a [45 punts].
45
Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional
S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació mínima obligatòria, puguin aportar documentació addicional. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat tècnica. Documentació addicional:
- Factures d'electricitat, de combustibles i d'aigua de 4 anys anteriors (pdf o xlsx), fins a [15 punts].
- Documentació tècnica (maquinària) i/o inventari d'instal·lacions (enllumenat, bombes, calderes, etc.), fins a [10 punts].
- Corbes de consum horari elèctric al llarg d'una setmana, fins a [10 punts].
35
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
Si l'ens local també ha sol·licitat Estudis de manteniment d'equipaments esportius en la mateixa convocatòria del Catàleg de serveis, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament esportiu, se li assignen fins a [10 punts].


Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys anteriors, relacionats amb el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de tipologia diferent al que es sol·licita, se li assignen fins a [10 punts].
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-120, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-120-21.xlsx
Documentació mínima obligatòria:
- Factures periòdiques d'electricitat, combustibles i d'aigua d'un període de 12 mesos consecutius, com a mínim, del darrer periode disponible (pdf o xlsx).
- Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva.
- Plànols, plantes i un alçat mínim (pdf o dwg).

Detall de la documentació mínima obligatòria i addicional: www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 25.000 euros, mínim 3.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
L'aportació de la Diputació serà del 85% del cost de l'estudi. L'aportació cofinançada per l'Ajuntament serà del 15% del cost de l'estudi en municipis de més de 1.000 hab.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost màxim de l'estudi d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 95/2005, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Reial Decret 564/2017 pel que es modifica el Reial Decret 235/2013, d'aprovació del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21119