Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis de manteniment d'equipaments esportius

S'ofereix l'elaboració de:
- Pla inicial de manteniment: estudi bàsic de manteniment que inclou una diagnosi de la infraestructura i les instal·lacions tècniques. Aquest pla determina els costos dels correctius i preventius necessaris per unes condicions d'ús acceptables.
- Pla de manteniment: estudi que inclou l'inventari exhaustiu dels elements a mantenir i, concreta les tasques periòdiques de manteniment, la qualificació i/o especialització del personal que les duu a terme i els recursos necessaris. Cal que l'ens disposi del programa de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) en ús.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat
Segons la tipologia d'estudi sol·licitat i el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació.

Plans inicials de manteniment:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [40 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [20 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [10 punts].

Plans de manteniment (necessiten de disponibilitat dels serveis tècnics municipals de municipis amb més població):
- Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [40 punts].
40
Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional
S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació mínima obligatòria, puguin aportar documentació addicional. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat tècnica.

Documentació addicional:
- Quadrants horaris de les activitats de la instal·lació esportiva. Organigrama de recursos humans de manteniment, fins a [10 punts].
- Projectes as-buit (plantes, alçats i seccions en dwg) de l'estat actual. Documentació tècnica (maquinària), fins a [15 punts].
25
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
Si l'ens local també ha sol·licitat Estudi d'eficiència energètica en la mateixa convocatòria del Catàleg de serveis, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament esportiu, se li assigna fins a [10 punts]
Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys anteriors, relacionat amb el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [10 punts].
20
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població
- Fins a 1.000 habitants, fins a [15 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants, fins a [12 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [9 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [6 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants, fins a [3 punts].
- Més de 75.000 habitants [0 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-116, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-116-21.xlsx
Documentació mínima obligatòria:
- Plànols (plantes, alçats i seccions) de la instal·lació esportiva (en format pdf - dwg).
- Contractes de manteniment en vigor.
- Inspeccions de manteniment obligatòries en vigor.
- Si es tracta d'un Pla de manteniment, cal indicar quin és el programa de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) de què disposa l'ens local.

Detall de la documentació mínima obligatòria i addicional: www.diba.cat/web/esports/suport-a-estudis-i-projectes
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 25.000 euros, mínim 3.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
L'aportació de la Diputació serà del 85% del cost de l'estudi. L'aportació cofinançada per l'Ajuntament serà del 15% del cost de l'estudi en municipis de més de 1.000 hab.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb cost màxim de l'estudi d'import inferior a 7.000 euros (IVA inclòs).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21115