Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació

Suport econòmic a accions d'àmbit supramunicipal adreçades a desplegar o complementar estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
- Adequació. Valoració de l'adequació de l'actuació a les necessitats del territori, analitzant els antecedents i la seva justificació. Puntuació màxima [20 punts].
- Coherència. Valoració dels objectius previstos en relació als resultats a assolir i la metodologia de treball plantejada. Puntuació màxima [20 punts].
- Viabilitat. Valoració de la programació de les activitats previstes, així com de la seva vinculació amb el pressupost previst i els recursos a emprar per portar-les a terme. Puntuació màxima [20 punts].
- Seguiment i avaluació. Valoració dels mecanismes i instruments plantejats per fer el seguiment i l'avaluació de l'actuació. Puntuació màxima [5 punts].
65
Situació socioeconòmica del territori (Índex sintètic)
- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%
20
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
- Actuacions municipals, actuacions supramunicipals no coherents, amb una puntuació de [0 punts].
- Actuacions que apleguin 2 municipis, amb una puntuació màxima de [5 punts].
- Actuacions que apleguin 3 municipis, amb una puntuació màxima de [7,5 punts].
- Actuacions que apleguin 4 municipis, amb una puntuació màxima de [10 punts].
- Actuacions que apleguin 5 o més municipis, actuacions de Consorcis i Mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local, actuacions d'àmbit comarcal que se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte que portin a terme municipis del territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [12,5 punts].
- Actuacions d'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO, actuacions d'àmbit comarcal que no se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte en el territori en qüestió, amb una puntuació màxima de [15 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Per a actuacions d'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens. Vegeu model a: www.diba.cat/web/economieslocals. Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'abast territorial de l'actuació ha de ser supramunicipal.
- L'ens local ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació, excepte que es tracti d'un ens local supramunicipal (consells comarcals, mancomunitats, etc.) i no disposi d'un Servei Local d'Ocupació propi, cas en què no s'exigirà l'esmentada adhesió.
- L'àmbit territorial objecte de l'actuació ha d'aplegar un mínim de població potencialment activa (16-64 anys) de 8.000 persones (font: INE, padró vigent en el moment d'aprovació del Catàleg).
- Per a la valoració de l'ajut, es té en compte la subvenció que, en el seu cas, la Diputació de Barcelona atorgui mitjançant el recurs "Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc" i/o "Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals" a l'entitat local sol·licitant i/o a les entitats locals de l'àmbit territorial d'actuació del projecte. La Diputació de Barcelona podrà reduir o eliminar les despeses de les partides de la sol·licitud que, a criteri tècnic, consideri que ja estan cobertes per les citades altres subvencions.
- Cost total mínim de l'actuació: 10.000 euros.
- Cost total màxim. S'estableixen diferents imports, segons els tams de població potencialment activa (16-64 anys) de l'àmbit territorial objecte de l'actuació:
Tram de població potencialment activa (16-64 anys) Cost total màxim
De 8.000 a 15.000 28.000 euros
De 15.001 a 30.000 40.000 euros
De 30.001 a 60.000 56.000 euros
De 60.001 a 100.000 64.000 euros
De 100.001 a 200.000 80.000 euros
Més de 200.000 110.000 euros

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-027-21.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21109