Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Estratègies sectorials d'habitatge

Suport a la realització de treballs de caràcter estratègic adreçats a desenvolupar treballs sectorials específics de forma prèvia a l'estudi i implementació d'una actuació o programa orientat a l'ampliació de l'oferta d'habitatge assequible. Els treballs tindran per objecte l'anàlisi, diagnosi i proposta d'alternatives per a facilitar la presa de decisions. Els estudis han de respondre preferentment a alguns del àmbits sectorials següents:

- Estratègies per a la mobilització i optimització del parc públic d'habitatges
- Estratègies per a la promoció d'habitatges
- Estratègies per a la rehabilitació d'habitatges públics o privats
- Estratègies per a la mobilització i intervenió d'habitatges desocupats i situacions anòmales
- Estratègies per a la gestió d'habitatges.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió:
- Preferència pels ens locals que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució del treball (sí/no).
- Preferència pels ens locals que proposin actuacions que es puguin desenvolupar amb metodologies ja experimentades anteriorment des de l'Oficina d'Habitatge (sí/no).
- Preferència per les actuacions que suposin un menor cost estimat o puguin ser assumides internament, fent una gradació en diferents categories (cost alt / cost mitjà / baix cost o assumible internament).
30
Grau de coherència i adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi:
- Preferència pels ens locals que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient justificació).
- Preferència pels ens locals que mostrin una major coherència entre les expectatives plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents categories (bona coherència / adequada coherència / insuficient coherència).
- Preferència pels ens locals que diposin d'un plan o programa local d'habitatge (PLH o PAHM) vigent que proposi l'actuació sol·licitada (sí/no).
- Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada (sí/no).
30
Grau d'impacte i continuïtat: capacitat tècnica i econòmica d'implementar les actuacions i de produir resultats esperats de forma sostenible:
- Preferència pels ens locals amb major nombre de recursos tècnics (departaments específics i nombre de tècnics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/ no disposa de recursos o s'especifiquen.

- Preferència pels ens locals que disposin de recursos econòmics (pressupost específicament destinat a habitatge, finançament extern concedit) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.

- Preferència per les actuacions d'abast supramunicipal (sí/no).
30
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin menys població 10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-154, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-154-21.pdf
És recomanable adjuntar tota la documentació i estudis previs existents que permetin contextualitzar la sol·licitud.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: És recomanable contactar prèviament amb el centre gestor per a ampliar la informació sobre els l'àmbits sectorials de l'estudi.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana. Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, modificat pel Decret llei 1/2020, de 21 de gener.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21107