Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits

Redacció d'estudis, treballs i instruments urbanístics, per contribuir a l'adequació, regularització o millora de la urbanització, d'acord amb el marc normatiu d'aplicació.
Els diferents estudis, treballs o instruments podran consistir en:
- Diagnosis i estratègies d'actuació urbanística, DIES (d'una o diverses urbanitzacions), documents destinats a la identificació i anàlisi de les problemàtiques de la urbanització i formulació de les estratègies d'actuació (amb la valoració d'alternatives) relatives a la seva regularització urbanística, sobre qüestions de planejament, gestió, protecció de la legalitat, etc.
- Redacció d'instruments de planejament urbanístic (planejament derivat, modificació de planejament general per a ens locals de fins a 5.000 habitants), en les condicions específiques ressenyades en aquest recurs (vegeu "Altres condicions de sol·licitud")
- Redacció de projectes de reparcel·lació,en les condicions específiques ressenyades en aquest recurs (vegeu "Altres condicions de sol·licitud")
- Altre suport tècnic en matèria urbanística, com ara la redacció d'estudis, informes tècnics i jurídics, i altres treballs tècnics de caràcter sectorial.

El recurs va destinat preferentment a urbanitzacions amb dèficits urbanístics, d'acord amb la definició establerta en la Llei 3/2009 de "Regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics".

Aquest recurs es desenvolupa de forma coordinada amb el Servei d'Equipaments i Espai Públic, qui gestiona el recurs Projectes d'Urbanització en urbanitzacions amb dèficits.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Complementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens local hagi presentat més d'una sol·licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat establert pel propi ens).
30
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat entre els recursos a invertir i el resultat assolible), cas de portar-se a terme.
30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc
Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica corporativa, com ara:
- l'abast supralocal de l'actuació
- el seu contingut innovador
- la seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari
- altres variables que comportin atribuits de qualitat o valor afegit
20
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència pels que tinguin menys població
- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb menor població (en un escalat en cinc trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol.licitada.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-153, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-153-21.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès.
Nombre màxim de sol·licituds: - Dues per ens en aquest recurs.
- Nombre màxim de sol.licitud estimades corresponents a instruments de planejament i gestió urbanística (en tots els recursos del Servei d'Urbanisme): Una.
Altres condicions: - Planejament urbanístic per a ens locals de fins a 5.000 habitants. Es prioritzarà l'existència prèvia d'un DIES o document equivalent que acrediti la viabilitat de l'actuació. Caldrà el compromís explícit de concloure la tramitació del pla fins a la seva executitivitat. Els honoraris professionals estimats per a la redacció d'un planejament urbanístic no podran superar la quantitat de 60.000 euros (IVA inclòs). Cas que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament a la figura de planejament a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels referits estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació. Per a Planejament urbanístic de municipis entre 5001 i 50.000 habitants, es disposa del recurs Finançament per a la redacció de planejament urbanístic (de 5.001 a 50.000 habitants)

- Projectes de reparcel·lació. La redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació tindrà caràcter excepcional, havent-se de satisfer les següents condicions:
1.- Compromís explícit de concloure la tramitació del projecte de reparcel·lació fins a la seva inscripció al registre de la propietat
2.- Cofinançament del 85% a càrrec de l'ens local
3.- Sistema de gestió per cooperació, aprovat de forma prèvia a la formalització de l'actuació
4.- Cas de que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament al projecte de reparcel·lació a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels refertis estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.

- Per actuacions d'abast supralocal, caldrà que l'ens sol.licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol.licitud

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Planejament urbanístic. Cofinançament de l'ens local del cost dels honoraris professionals de l'actuació, segons els següents percentatges:
- Ens de fins a 1.000 habitants: sense cofinançament
- Ens de 1.001 a 5.000 habitants: 30 % cofinançament.
Projectes de reparcel.lació: Cofinançament per l'ens local del 85% del cost dels honoraris professionals de l'actuació.
Altres actuacions: sense cofinançament.

L'ens local haurà de comprometre el cofinançament, aportant el certificat de disponibilitat pressupostària corresponent en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l'estimació de l'actuació.
Els treballs en què l'import a cofinançar per l'ens local sigui inferior a 5.000 euros seran assumits al 100% per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posterios; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21106