Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles

Espai d'intercanvi d'experiències entre responsables i tècnics de plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles que es troben en fase d'implementació o execució, amb l'objectiu de promoure la reflexió i millora conjunta de les intervencions i metodologies que es duen a terme a nivell local.
Inclou 6 sessions de treball amb una periodicitat mensual. A les sessions es treballaran les necessitats específiques de cada territori. Així mateix, s'aportarà coneixement i es donaran respostes pràctiques a aquestes necessitats de forma col·lectiva.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Existència d'un pla local de prevenció d'accions vigent
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-026, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-026-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per servei.
Altres condicions: - Per tal d'obtenir el certificat d'assistència cal haver assistit al 100% de les sessions.
- També adreçat a agrupacions de municipis.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21104