Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Equitat educativa: escolaritat equilibrada

Elaboració i desenvolupament d'estudis, plans, serveis i actuacions de planificació escolar mitjançant estudis de previsió i projecció de necessitats, mesures de lluita contra la segregació escolar i instruments per reforçar l'equitat en l'accés a l'escola i en l'acompanyament a l'escolaritat:
1) Prospecció demogràfica escolar
2) Estratègies locals d'equitat educativa
3) Estudis de públics i tarifació social
4) Protocols de prevenció de l'absentisme. Les actuacions d'aquest recurs gaudeixen d'accés addicional a una comunitat de pràctica i intercanvi.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20 punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts, adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.
60
Vinculació amb altres actuacions del mateix àmbit territorial
Avaluació en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació dins el mateix territori. Per cada situació, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5, sol·licitud compatible amb altres actuacions; 10, sol·licitud complementària a altres actuacions; 20, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts s'obté.
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-101, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-101-21.pdf
Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que a l'art 1 estableix l'equitat com un principi bàsic del sistema educatiu tant per garantir: la igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat a través de l'educació; la inclusió educativa; la igualtat de drets i d'oportunitats contra qualsevol discriminació; i l'accessibilitat universal a l'educació; com per compensar les desigualtats personals, les culturals, les econòmiques i les socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat. També l'art. 2 de la Llei 12/2009,de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21093