Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Desenvolupament d'eines, metodologies i programes que permetin als ens locals millorar la coordinació professional, el treball en xarxa i la resposta envers les violències masclistes. Inclou suport per a l'elaboració o l'actualització de:
- Protocols locals d'actuació en violències masclistes
- Protocols interns d'actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a l'àmbit laboral
- Protocols locals d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció i planificació
1) Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació sol·licitada:
- Projecte ben exposat, justificat i planificat (10 punts)
- Projecte està ben exposat, però no és clara la justificació i/o la planificació (5 punts)
- Projecte no està ben exposat (0 punts)
2) Grau d'implicació d'altres agents (ens locals, ciutadania, entitats...) en l'actuació:
- Participació d'agents interns i externs a l'organització municipal (5 punts)
- Participació de personal tècnic/electe del mateix municipi (2 punts)
15
Dotació i organització de recursos personals (dedicació i formació) per garantir la viabilitat de l'actuació
Dedicació personal tècnic:
- Tècnica igualtat +50% de la jornada (30 punts)
- Tècnica igualtat -50% de la jornada (15 punts)
- Referent igualtat (5 punts)
Formació específica:
- Totes les persones participants al projecte tenen formació específica (15 punts)
- Una part de les persones partipants al projecte tenen formació específica (10 punts)
- Cap de les persones partipants al projecte tenen formació específica (0 punts)
45
Existència d'antecedents: valoració de la primera demanda d'aquest recurs
1)Només en cas de sol·licitud de protocols d'abordatge de v.m. i protocols d'oci
· Sol·liciten un primer protocol (40 punts)
· Ja disposen d'un protocol (5 punts)

2)Només en cas de sol·licitud de protocols interns d'assetjament
A)
· Sol·liciten un primer protocol (30 punts)
· Ja disposen d'un protocol (5 punts)
B)
· Disposen de Pla Intern (10 punts)
· No disposen de Pla intern (0 punts)
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-046, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-046-21.pdf
Protocol d'actuació violència masclista anterior (o esborrany en procés de redacció)
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21084