Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere

Assessorament i acompanyament per a l'elaboració de projectes que potenciïn la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en les polítiques locals. Poden incloure la part del disseny, diagnosi i elaboració del projecte, i han de promoure la participació de diferents departaments de l'ens local i de la ciutadania. Inclou, amb caràcter preferent:
- Plans locals d'igualtat de gènere (a escala municipal o comarcal)
- Plans interns d'igualtat de gènere (de l'ens local)
- Plans locals LGTBI (ens locals superiors a 10.000 h)

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Característiques dels ens locals sol.licitants
1) Només per a plans locals
- Municipis menors de 5.000 habitants (20 punts)
- Municipis majors de 5.000 habitants i entitats supramunicipals (0 punts)

2) Només per a plans interns
- Personal a càrrec de l'ens local fins a 60 (20 punts)
- Personal a càrrec de l'ens local per sobre de 60 (0 punts)

3) Només per a plans LGTBI (grau de desenvolupament del Servei d'Atenció Integral).
- Disposen de servei d'informació, atenció i assessorament (5 punts)
- Realitzen suport psicològic (5 punts)
- Realitzen accions de sensibilització a nivell comunitari (5 punts)
- Altres accions (5 punts)
20
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció i planificació
1) Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació sol·licitada:
- Projecte ben exposat, justificat i planificat (10 punts)
- Projecte està ben exposat, però no és clara la justificació i/o la planificació (5 punts)
- Projecte no està ben exposat (0 punts)
2) Grau d'implicació d'altres agents (ens locals, ciutadania, entitats...) en l'actuació:
- Participació d'agents interns i externs a l'organització municipal (5 punts)
- Participació de personal tècnic/electe del mateix municipi (2 punts)

15
Dotació i organització de recursos personals (dedicació) per garantir la viabilitat de l'actuació
Dedicació personal tècnic:
1)Només per a plans locals:
- Tècnica igualtat +50% de la jornada (30 punts)
- Tècnica igualtat -50% de la jornada (15 punts)
- Referent igualtat (5 punts)
2)Només per a plans interns:
- Tècnica igualtat +50% + RRHH (30 punts)
- Tècnica igualtat -50% + RRHH (20 punts)
- Referent igualtat + RRHH (15 punts)
- Només referent RRHH (5 punts)
3)Només per a plans LGTBI:
- Dedicació entre el 71% i el 100% (30 punts)
- Dedicació entre el 31% i el 70% (20 punts)
- Dedicació menor de 30% (10 punts)
- No hi ha tècnica a l'àmbit LGTBI (0 punts)
30
Característiques del grau de formació i valoració de la primera demanda de la demanda
1)Només per a pla LGTBI:
- Totes les persones participants al projecte tenen formació específica (35 punts)
- Una part de les persones participants al projecte tenen formació específica (20 punts)
- Cap de les persones participants al projecte tenen formació específica (0 punts)

2)Només per a plans Locals/Interns
- Sol·licitud del 1r pla (35 punts)
- Sol·licitud d'altres edicions del pla amb avaluació feta (5 punts)
- Sol·licitud d'altres edicions del pla sense avaluació feta (2 punts)
35
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-045, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-045-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Plans LGTBI: Només municipis superiors a 10.000 habitants.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21083