Fitxa del recurs

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Urbanisme i habitatge

Disseny de l'Agenda Urbana Local

L'Agenda Urbana Local consisteix en el procés de planificació estratègica urbana i territorial dels municipis, basada en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, les agendes urbanes (Nova agenda Urbana, Agenda Urbana Espanyola i Agenda Urbana de Catalunya), i la participació ciutadana. Defineix les prioritats i objectius de futur del municipi, i possibilita materialitzar els principis i objectius de les agendes globals en polítiques i accions transformadores concretes.

El seu pla d'acció és un document operatiu i fàcil d'avaluar, que procura la interrelació dels projectes i actuacions que s'hi inclouen. La seva flexibilitat ve donada pel caràcter modular, alhora que integra en una estratègia global les futures actuacions en resposta a les diverses problemàtiques urbanes. A través d'aquest instrument de caràcter integral:
- S'estableixen estratègies de caràcter municipal o supramunicipal.
- Es defineixen objectius assolir potenciant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, tot impulsant la gestió eficient i l'ús innovador dels recursos.
- Es concreten les actuacions , projectes i programes a desenvolupar pels municipis a mig termini.
- S'estableix un marc general per a possible accés al finançament dels projectes.

És un recurs transversal que es desenvolupa conjuntament amb l'Àrea d'Acció Climàtica, la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el Servei d'Agenda 2030 i Participació i l'Oficina d'Habitatge, i forma part del desplegament del Projecte Transformador 13 del PAM 2020-2023 de la corporació: Impuls de les Agendes Urbanes Locals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.
El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Justificació de la sol·licitud i antecedents
Es valoren diferenciadament, en funció de la informació aportada per l'ajuntament, els següents aspectes ponderats segons un triple grau (ALT,MITJÀ, BAIX): 1. Coherència i claredat de la sol·licitud. Definició d'objectius. 2. Actuacions i iniciatives anteriors en matèria de planificació estratègica i agendes i compromisos amb ODS.
25
Grau de problemàtica social, econòmica i ambiental de l'ambit o municipi
Es valoren diferenciadament, en funció de la informació aportada per l'ens local, els següents aspectes poderats segons un triple grau (ALT,MITJÀ, BAIX): 1. Problemàtiques relacionades amb la inclusió social i la manca d'oportunitats. 2. Disfuncions del model urbà i problemàtiques d'habitatge. 3. Qüestions mediambientals (qualitat de l'aire, riscos a conseqüència del canvi climàtic...).
25
Grau de corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació
Es valoren diferenciadament, en funció de la informació aportada per l'ens local, els següents aspectes ponderats segons un triple grau (ALT, MITJÀ, BAIX): 1. Suport polític o institucional al projecte. Lideratge (tècnic o polític), consens municipal. 2. Recursos humans i tècnics disponibles per a la redacció i la implementació del pla d'acció. Identificació dels imterlocutors tècnics i polítics. 3. Aliances formalitzades per a portar a terme la implementació (agents del territori).
25
Grau de concertació territorial
Es valoren diferenciadament,en funció de la informació aportada per l'ens local, els següents aspectes poderats segons un triple grau (ALT,MITJÀ,BAIX): 1. Caràcter territorial: (municipi únic, diversos municipis, grau d'homogeneïtat demogràfica i territorial). 2.Existència d'entitat o institució en l'àmbit territorial d'actuació, grau de concordança amb l'àmbit i rol respecte l'actuació. 3.Àmbits concrets de concertació supralocal.
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-152, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-152-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21077