Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Digitalització i condicionament d'equipaments esportius (Pla de xoc)

Suport econòmic a través de la modalitat de fons de prestació, adreçat a ens locals amb equipaments esportius per a:
- Dotació de dispositius i equips informàtics associats a la gestió eficient dels serveis dels equipaments esportius. Exemples: dispositius de control d'aforament i d'afluència d'usuaris/àries, sensors d'accés, etc.
- Adquisició de llicències de programes informàtics, per a la digitalització dels accessos, la gestió, el seguiment de consums i/o manteniment de les instal·lacions. Exemple: compra i instal·lació de softwares.
- Dotació de material inventariable amb la finalitat de millorar la seguretat i funcionalitat de l'equipament. Exemples: cistelles de bàsquet, porteries, marcadors, etc.

S'inclouen també actuacions en altres equipaments municipals, o espais del medi urbà i natural, on es desenvolupin activitats esportives.

L'objectiu del fons és triple:
- Impulsar la digitalització dels equipaments esportius i contribuir a la millora i renovació dels elements de mobiliari.
- Facilitar la tramitació d'ajuts.
- Assolir la màxima cobertura territorial possible.

El fons es distribueix en funció d'un valor fix i del nombre habitants a tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades que disposen d'equipaments esportius.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-21, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/343514128/C3-002-21.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6. A excepció de: L'obra civil.

Un llistat d'exemples de material inventariable d'equipaments esportius està disponible en l'enllaç:
www.diba.cat/web/esports/suport-economic
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-033, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-033-21.xlsx
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 30/04/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21071